Tumblelog by Soup.io
 • zzana
 • Xeni
 • Jourgen
 • trueloveortruepain
 • controlhp
 • lsx
 • PrezesRadyMinistrow
 • Valkirias
 • shapesofshadows
 • white-eyes
 • barkerbriv
 • potatos
 • vronk
 • gdziejestola
 • vistavio
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

8532 54bc 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapuremindx puremindx
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viamerenwyn merenwyn
1559 8eb1 500
Reposted from3ch0 3ch0 viapleple pleple
5403 484e
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
I can't do both.
Reposted fromzatora zatora viabrianmay brianmay
5667 c4dd 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabrianmay brianmay
3936 453d
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrianmay brianmay
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viablueeyes88 blueeyes88
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrianmay brianmay
0687 9b3a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrianmay brianmay
1350 614f
Reposted fromnataliablus nataliablus viablueeyes88 blueeyes88
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks
Reposted frombzdura bzdura viablueeyes88 blueeyes88
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viabrianmay brianmay
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
— Becca Fitzpatrick, Cisza
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viabrianmay brianmay
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrianmay brianmay
6665 0924 500
Reposted fromerial erial viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl